KVK Politikası

KVK Politikamız

ÖZAKSAN MÜHENDİSLİK ÇELİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA VE AYDINLATMA METNİ

İÇİNDEKİLER 
1. TANIMLAR
2. POLİTİKANIN AMACI
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKERİ
4. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER
5. KİŞİSEL VERİ TASNİFİ
6. KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ
7. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇ VE YÖNTEMLERİ
a. Müşterilere Ait Kişisel Veriler
b. Ziyaretçilere Ait Kişisel Veriler
c. İş ve Çözüm Ortaklarına Ait Kişisel Veriler
d. Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Veriler
e. Çalışanlara Ait Kişisel Veriler
8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
9. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARIMI
10. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
12. SON HÜKÜMLER

1. TANIMLAR
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Ziyaretçi: Kurumumuzun sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

2. POLİTİKANIN AMAÇ VE KAPSAMI
07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, şirketimizce benimsenen ve uygulanacak olan usul ve esaslar, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, işbu Politika ile düzenlenmiştir. Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili; kişisel verilerin işlenmesi ilkeleri, işbu verilerin işleme amaç ve şartları ile yurt içinde ve yurt dışına aktarımı, imhası ve işlenen veriler üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir. Özaksan Mühendislik(Özaksan), KVKK ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanması ve kişisel verilerinizin Kanuna ve diğer düzenlemelere uygun olarak işlenmesi, kullanılması, imhası, aktarımı ve sair hususlarda bu Politika’da belirlenen prosedür ve süreçlere uygun şekilde davranacaktır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ
Özaksan, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca aşağıda sayılan ilke ve esaslar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
a. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk: Özaksan, kişisel verilerinizi, KVKK ve yapılan iş gereği uyulması zorunlu olan diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak işlemektedir.
b. Doğru ve Güncel Olma : Özaksan, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verilerin izinsiz ve gerçeğe aykırı olarak değiştirilmemesi ve işlenen veriler ile ilgili bir değişiklik olduğunda veri sahibi tarafından talep edilmesi halinde, kişisel verinin güncellenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmekte, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
c. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme: Özaksan tarafından işlenen kişisel verileriniz, size bildirilen işleme amacına uygun olarak ve bildirilen çerçevede işlenmektedir.
d. İşleme Amacıyla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma : Özaksan faaliyetleriyle örtüşmeyen, Şirket faaliyetleri çerçevesinde gerek duyulmayan ve işleme amacını aşacak nitelikteki kişisel verileri işlememektedir.
e. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme: KVKK, ilgili diğer kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde işlenen verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenen kişisel verinin niteliği gereği saklanması gereken süreler kadar muhafaza edilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER
-Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek genel nitelikli kişisel veriler;
a) Veri sahibinin açık rızasının alınması şartıyla veya
b) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olan,
-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan,
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olan
-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan
-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu olan,
-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilir.
Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek özel nitelikli kişisel veriler;
Özaksan, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranmaktadır. KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerdir.
KVK Kanunu’na uygun bir biçimde; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

5.KİŞİSEL VERİ TASNİFİ


Kimlik Bilgisi

Nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan; isim, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, din, kan grubu, kayıtlı olunan il, ilçe ve mahalle ve bunlarla sınırlı olmaksızın nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan bilgiler.

İletişim Bilgisi

Tarafınızla iletişim kurulabilmesi için sizden istenen ya da sizin verdiğiniz; ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, ikametgah adresi ya da diğer adres bilgisi, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz.

Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Özlük Bilgisi

Adli sicil kaydı, Vesikalık fotoğraf, Aile durumunu bildirir belge,  Askerlik durum belgesi,  İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi,  SGK işe giriş bildirgesi,  Adli sicil kaydınız (sabıka kaydınız), Sağlık durumunuza ilişkin bilgi ve belgeler. Nüfus cüzdanı fotokopisi, Nüfus kayıt örneği,  İkametgâh Belgesi, Sağlık raporu, Diploma fotokopisi,

Fiziksel Mekan Güvenliği

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

Hukuki İşlem Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz

Öz Geçmiş Bilgisi

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da şirket tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen eğitim bilgileriniz, eğitiminize ilişkin okul bilgileri, sertifika bilgileri, eğitim durumu ve eğitimleriniz hakkındaki bilgileriniz, Özgeçmiş belgenizde yazan ya da şirket tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen iş deneyimlerinize ilişkin yer, tarih ve süre bilgileri, daha önce çalıştığınız iş ve göreve ilişkin bilgiler, çalışma deneyimlerinize ilişkin her türlü bilgiler, Özgeçmiş belgenizde yazan Özgeçmiş belgenizde yazan referanslarınız ve referanslarınıza ilişkin bilgiler

 

6. KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ


Kimlik Bilgisi

Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, Şirket ortakları, tedarikçiler, tedarikçi yetkilisi

İletişim Bilgisi

Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, Şirket ortakları, tedarikçiler, tedarikçi yetkilisi veya çalışanı,

Lokasyon

Çalışan, Şirket ortakları,

Müşteri Bilgisi

Müşteri

Müşteri İşlem Bilgisi

Müşteri

Fiziksel Mekan Güvenliği

Müşteri, Çalışan Adayı, Çalışan, Şirket ortakları, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Tedarikçi çalışanı ve yetkilisi

Görsel ve işitsel kayıtlar

Müşteri, Çalışan, Ziyaretçi, Üçüncü Kişi, Şirket ortakları, tedarikçi çalışanı ve yetkilisi

Finansal Bilgiler

Müşteri, Çalışan, şirket ortakları, tedarikçiler,

Özlük Bilgisi

Çalışan

Kılık Kıyafet

Çalışan

Hukuki İşlem

Şirketle hukuki ihtailafı olan tüm kişiler

Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik tedbirleri

Çalışan Adayı, Çalışan, Şirket ortakları

Sağlık Bilgileri

Çalışan adayı, Çalışan,

 

7. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇ VE YÖNTEMLERİ
Özaksan olarak;
-Acil Durum süreçlerinin yönetilmesi,
- İlgili mevzuat gereği tarafımızca saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesi,
-Kişisel verinin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması,
-Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması,
-Şirketin idari, ticari ve ekonomik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
-Şantiyelerin güvenliğinin sağlanması,
-Kanundan ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
-Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve sair mevzuatlarda öngörülen ve. yasal düzenlemeler gereği, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Odaları, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunarak talep edilen bilgileri paylaşma,
- Düzenleyici ve denetleyici kamu/özel tüzel kişilerine, resmi kurumlara talep veya denetim halinde gerekli bilgilerin sağlanması,
- Sunulan hizmetler doğrultusunda faturalandırma ve finansal mutabakat işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere her türlü idari ve ticari faaliyetimiz kapsamında hizmet sunulan müşteriler, ziyaretçiler, iş ortaklarımız, çalışanlar ve çalışan adaylarına ait kişisel verileri işlemekteyiz.
Bu doğrultuda, aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır;

  1. Müşterilere Ait Kişisel Veriler Bakımından

müşterilerimizin ad, soyad, TC kimlik numarası, pasaport veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri/tarihi, medeni hal, cinsiyet, işlem numarası ve sair müşteriyi tanımaya ve kimliğini teşhis etmeye yönelik kişisel verileri, İletişimin sağlanabilmesi amacıyla telefon, adres, e-posta adresi bilgileri, Müşterilerin ödemeyi gerçekleştirmek için şirketimize verdiği çek, senet vb. ödeme araçları ile, gerektiğinde risk kapsamında teminat olarak verilen taşınır/taşınmazlara ilişkin bilgiler, Herhangi bir şikayet, bildirim veya soru yöneltilmesi halinde bunların takibinin sağlanabilmesi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi adına iletişime geçilmesi halinde ilgili fiziki veya elektronik yazılı evraklar, Alım/Satım ve ödeme süreçlerinde veya başkaca ihtilaflar sebebiyle tarafımızca müşterilere açılan yahut müşterilerimizin şirketimiz aleyhine başlattığı icra takipleri , hukuk ve ceza davalarına ilişkin bilgiler, Şantiyelerin fiziki güvenliğinin sağlanması ve gerektiğinde resmi kurumlarca talep edilmesi halinde paylaşılmak üzere istasyonun açık alanlarını tamamen kapsar şekilde kamera görüntüleri, belirlenen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

b. Ziyaretçilere Ait Kişisel Veriler Bakımından
- Şirket içi düzen ve güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen kamera ile görüntüleme ve kayıt faaliyetleri çerçevesinde şantiyeleri ziyaret eden kişilerin görüntüleri, işlenmektedir.

c. Tedarikçilere Ait Kişisel Veriler Bakımından
-Kanundan ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faturalandırma süreçlerinin yerine getirilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi (vergi dairesi) , amaçlarıyla ad, soyad, TC kimlik numarası/ Vergi Kimlik Numarası , doğum yeri/tarihi, medeni hal, cinsiyet, işlem numarası ve sair tedarikçinin kimliğini teşhis etmeye yönelik kişisel verileri, İletişimin sağlanabilmesi amacıyla telefon, adres, e-posta adresi bilgileri, Mal/Hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet alımı sonrasında ödemenin yapılabilmesi, yapılan ödemelerin takibi amaçlarıyla tedarikçiye ait olan ve tedarikçi tarafından paylaşılan banka hesap bilgileri , iban numarası vb. finansal bilgiler, Alım/Satım ve ödeme süreçlerinde veya başkaca ihtilaflar sebebiyle tarafımızca tedarikçilere açılan yahut tedarikçilerin şirketimiz aleyhine başlattığı icra takipleri , hukuk ve ceza davalarına ilişkin bilgiler,  Şirket içi düzen ve güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen kamera ile görüntüleme ve kayıt faaliyetleri çerçevesinde şantiyeleri ziyaret eden tedarikçi / tedarikçi yetkilisi / tedarikçi çalışanlarının görüntüleri, işlenmektedir.

d. Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Veriler Bakımından
Ad, soyad, TC kimlik numarası , doğum yeri/tarihi, medeni hal, cinsiyet, ve sair tedarikçinin kimliğini teşhis etmeye yönelik kişisel verileri, Telefon, adres, e-posta adresi bilgileri, Çalışan adayı tarafından bildirilen referanslara ilişkin ad, soyad ve iletişim bilgileri, Yasal düzenlemeler nedeniyle talep edilen ve çalışan adayı tarafından sunulan sağlık raporu, İşe alınacak pozisyonun sertifika gerektirmesi durumunda çalışan adayı tarafından sunulan sertifikalar , gidilen kurslar ve özgeçmiş bilgileri işlenmektedir.

e. Çalışanlara Ait Kişisel Veriler Bakımından  
- Faaliyetlerin mevzuatlara uygun yürütülmesi, arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, özlük dosyasının hazırlanması, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası Şirket içi düzen ve güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla kamera ile görüntüleme ve kayıt yapılması, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin temi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere;
Ad, soyad, TC kimlik numarası , doğum yeri/tarihi, medeni hal, cinsiyet, fotoğraf ve sair çalışanın kimliğini teşhis etmeye yönelik kişisel verileri, Telefon numarası, mail adresi, ikamet adresini içeren iletişim bilgileri, Yasal zorunluluk gereği çalışmayı elverişli olup olmadığına ilişkin sağlık raporu, Ceza Ve Mahkumiyet bilgilerini içeren adli sicil kaydı, Maaş ve yan hakların ödenmesi için banka hesap bilgileri , Çalışanın özgeçmişi, sertifikaları, diplomaları ve almış olduğu eğitimlere ilişkin bilgiler ,Fiziksel mekan güvenliği kapsamında görüntüleme yapılan alanlardaki kamera kayıtları , Maaş kesintisi için gelen yazılar doğrultusunda çalışanın taraf olduğu icra takip bilgileri , Çalışanlarla oluşan ihtilaflar neticesinde açılan icra takibi/hukuk/ceza davalarına ilişkin bilgiler , Şirket araçlarını kullanan çalışanlar yönünden araçları kullandığı sürelerle sınırlı olarak araç takip sistemi ile elde edilen veriler ,İş sağlığı ve güvenliği gereği şantiyelerde çalışacak çalışanların beden ve ayakkabı numaraları belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve belirlenen süre sonunda imha edilmek üzere işlenmektedir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
▪ Kişisel Verilerinizin Hukuka Uygun Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler
- Teknik konularda bilgili bilgi-işlem personeli istihdam edilmektedir.
-Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, sadece yetkili personelin sisteme girişi sağlanmaktadır.
-Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
- Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
▪ Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler
-Şirketimize ait tüm şantiyelerde kamera ile izleme yapılan alanlarda herkesin göreceği şekilde izleme faaliyeti yapıldığına belirten aydınlatma metinleri bulunmaktadır.
- Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanması, işlenmesi konusunda bilgilendirilmektedir.
- Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
- Çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Özaksan’ın talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARIMI
Kişisel verileriniz ve kişisel sağlık verileriniz işbu politika metninde açıklanan amaçlar ve tüm yasal düzenlemeler çerçevesinde; kişisel veriler Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Şirketimizin taraf olduğu hukuki süreçlerde ilgili ihtilafla sınırlı olmak üzere şirket avukatımıza ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla mali müşavirimizle bilgi paylaşımı yapılmaktadır.
-Şirketimizde mevcut çalışan adayı, çalışan, tedarikçi, müşteri, hissedar, ziyaretçi ve üçüncü kişilere ilişkin iş bu politikada işlendiği belirtilen kişisel veriler hiçbir şekilde yurtdışına aktarılmamaktadır.
10. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
İşlevini yitiren, saklama süresi dolan, mevzuat çerçevesinde mümkün olması halinde veri sahibince imha edilmesi istenen veriler, KVKK madde 7’de sayılan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak imha edilir.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Özaksan’in faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nın 11. maddesinde ve Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde, Özaksan’e başvurarak, www.ozaksan.com adresinden form doldurarak , ozaksan@hs01.kep.tr yahut info@ozaksan.com.tr adresine talep göndermek suretiyle;
-Kişisel verilerinin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri ve/veya kişisel sağlık verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verilerini isteme,
-Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin değişik 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel sağlık verilerinin silinmesini isteme,
-İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

12. SON HÜKÜMLER
Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda Özaksan’a bir başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin tarafımız için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan formu doldurarak ya da kimliğinizi şahsen ispatlamak yoluyla aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

ÖZAKSAN MÜHENDİSLİK ÇELİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi: info@ozaksanmuhendislik.com
Merkez Adresi: İzmir Yolu Yaylacık Mh. 56. Sk No:6 Nilüfer / BURSA - TÜRKİYE
Merkez Telefon Numarası: +90 224 532 04 04
İletişim için internet sitesi adresi: https://www.ozaksanmuhendislik.com